นิทานคณิตศาสตร์

Advertisements
โพสท์ใน นวัตกรรมการศึกษา | ใส่ความเห็น

พื้นฐานเรขาคณิต

โพสท์ใน นวัตกรรมการศึกษา | ใส่ความเห็น

การเผยแพร่นวัตกรรม

หัวข้อรายงาน                       รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

                                           เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผู้จัดทำรายงาน                     นายนุกูล   สายปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้           คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา                            2553

บทคัดย่อ

 

                รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   

ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าดัชนีประสิทธิผล

ของแบบฝึกเสริมทักษะ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ  ค่าความเชื่อมั่น 

ค่าระดับความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก   ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สถิติ  t-test  ได้ผลการศึกษา ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ครูนุกูล

ยินดีด้วยคน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น