การเผยแพร่นวัตกรรม

หัวข้อรายงาน                       รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

                                           เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผู้จัดทำรายงาน                     นายนุกูล   สายปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้           คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา                            2553

บทคัดย่อ

 

                รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   

ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าดัชนีประสิทธิผล

ของแบบฝึกเสริมทักษะ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ  ค่าความเชื่อมั่น 

ค่าระดับความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก   ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สถิติ  t-test  ได้ผลการศึกษา ดังนี้

                   1.   แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานพัฒนาดีขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยรวมทุกเล่มสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่กำหนด 

                   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว  ตัวประกอบ   การใช้ตัวประกอบในการหาผลคูณ   การใช้ตัวประกอบในการหาผลหาร   จำนวนเฉพาะ    ตัวประกอบเฉพาะ   การแยกตัวประกอบโดยวิธีกระจายผลคูณ   การแยก

ตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร   การหา  ห.ร.ม.  โดยวิธีหาตัวประกอบ   การหา  ห.ร.ม. โดยวิธีแยก

ตัวประกอบ   การหา  ห.ร.ม.  โดยวิธีตั้งหาร   การหา  ค.ร.น.  โดยวิธีหาตัวคูณร่วม   การหา  ค.ร.น.  โดยวิธีแยกตัวประกอบ  การหา  ค.ร.น.  โดยวิธีตั้งหาร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  ที่เรียนโดยการใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ  มีความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมาก 

การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการจัด

การเรียนการสอน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s